χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην

Search Lemma
χαίρω
DEFINITION
to be happy, rejoice at (+dat.), take joy in (+ptc.); χαῖρε, (pl.) χαίρετε hello, goodbye
FREQUENCY RANK
378
Part of Speech
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP
The Senses and Feelings
English