κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην

Search Lemma
κομίζω
DEFINITION
a avea grijă de
FREQUENCY RANK
442
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina dentală
Romanian