κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην

Search Lemma
κομίζω
DEFINITION
take care of, provide for
FREQUENCY RANK
442
Part of Speech
verb: -ω dental stem
SEMANTIC GROUP
Help and Safety
Inglés