δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην

Search Lemma
δράω
DEFINITION
a face, a împlini
FREQUENCY RANK
453
PARTE DE VORBIRE
verb: contras
Romanian