δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην

TEST TRANSLATION
δράω
DEFINITION
قعل/يفعل ، نجز/ينجز
FREQUENCY RANK
453
أقسام الكلام
فعل: فعل فيه ترخيم
Arabic