γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην

TEST TRANSLATION
γράφω
DEFINITION
كتب/يكتب
FREQUENCY RANK
115
أقسام الكلام
فعل: ω-- جذر فعل شفهيّ
Arabic