ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι

Search Lemma
ἡγέομαι
DEFINITION
lead, be the leader; regard, believe, think
FREQUENCY RANK
241
Part of Speech
verb: deponent
SEMANTIC GROUP
The Mind, Perceiving and Learning
English