ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι

LEMA DE BUSCA
ἡγέομαι
DEFINIÇÃO
liderar, ser o líder; considerar, acreditar, pensar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
241
PARTE DO DISCURSO
verbo: depoente
Portuguese, International