ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθην

Search Lemma
ἀποδίδωμι
DEFINITION
give back; render; allow; (mid.) sell
FREQUENCY RANK
284
Part of Speech
verb: -μι
SEMANTIC GROUP
Taking and Giving
English