ἀποδίδωμι, ἀποδώσω, ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπεδόθην

LEMA DE BUSCA
ἀποδίδωμι
DEFINIÇÃO
devolver; restituir; permitir; (med.) vender
RANQUE DE FREQUÊNCIA
284
PARTE DO DISCURSO
verbo: -μι
Portuguese, International