συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα

Search Lemma
συμφέρω
DEFINITION
benefit, be useful or profitable to (+dat.); (impers.) συμφέρει it is of use, expedient (+infin.); τὸ συμφέρον use, profit, advantage
FREQUENCY RANK
414
Part of Speech
verb: irregular
SEMANTIC GROUP
Help and Safety
English