πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι

Search Lemma
πυνθάνομαι
DEFINITION
learn, hear, inquire concerning (+gen.)
FREQUENCY RANK
415
Part of Speech
verb: deponent
SEMANTIC GROUP
The Mind, Perceiving and Learning
English