πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι

LEMA DE BUSCA
πυνθάνομαι
DEFINIÇÃO
aprender, ouvir, perguntar (+gen.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
415
PARTE DO DISCURSO
verbo: depoente
Portuguese, International