συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα

释义: 
συμφέρω
释义: 
有利于,对……有用(+与格);συμφέρει(无人称)做……有用、适宜的(+不定式),……有利的; τὸ συμφέρον用处,优点
词性: 
动词:不规则
语义组: 
救助与安全
词频排序: 
414

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CF%83%CF%89-1-aor-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1