συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα

Search Lemma: 
συμφέρω
DEFINITION: 
benefit, be useful or profitable to (+dat.); (impers.) συμφέρει it is of use, expedient (+infin.); τὸ συμφέρον use, profit, advantage
Part of Speech: 
verb: irregular
SEMANTIC GROUP: 
Help and Safety
FREQUENCY RANK: 
414

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/greek-core/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CF%83%CF%89-1-aor-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1