συμφέρω, συνοίσω, 1 aor. συνήνεγκα

Search Lemma: 
συμφέρω
DEFINITION: 
benefit, be useful or profitable to (+dat.); (impers.) συμφέρει it is of use, expedient (+infin.); τὸ συμφέρον use, profit, advantage
Part of Speech: 
verb: irregular
SEMANTIC GROUP: 
Help and Safety
FREQUENCY RANK: 
414