γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην

释义: 
γιγνώσκω
释义: 
知道,得知;判断,认为,决定(+宾格和不定式)
词性: 
动词:-ω腭音词干
语义组: 
思想、观察与学习
词频排序: 
143