γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην

Search Lemma: 
γιγνώσκω
DEFINITION: 
come to know, learn; judge, think, or determine that (+acc. and infin.)
Part of Speech: 
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP: 
The Mind, Perceiving and Learning
FREQUENCY RANK: 
143