γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην

Search Lemma: 
γιγνώσκω
DEFINITION: 
bilmek, tanımak, anlamak, karar vermek, sezmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω damaksıl gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Zihin, Algılama ve Öğrenme
FREQUENCY RANK: 
143