γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην

Search Lemma: 
γιγνώσκω
DEFINITION: 
a cunoaşte, a şti; a crede, a considera sau a face ca (+ac şi infin.)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcină palatală
GRUP SEMANTIC: 
Minte, cunoaştere, învăţare
FREQUENCY RANK: 
143