γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην

LEMA DE BUSCA: 
γιγνώσκω
DEFINIÇÃO: 
aprender; julgar, pensar ou determinar que (+ac. e inf.)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical palatal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Mente, Percepção e Apreensão
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
143