γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην

Search Lemma: 
γιγνώσκω
DEFINITION: 
Venire a conoscere, imparare; giudicare, pensare o determinare che (+acc. e infin.)
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in palatale
Gruppo Semantico: 
La mente, la percezione e l'apprendimento
FREQUENCY RANK: 
143