χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην

Search Lemma: 
χράομαι
DEFINITION: 
(+dat.) -den istifade etmek, kullanmak; (+dat. and adv.) biriyle hasım/hısım olmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
ANLAMSAL ALAN: 
İktidar ve Toplum
FREQUENCY RANK: 
104