χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην

Search Lemma: 
χράομαι
DEFINITION: 
Usare, conoscere, soffrire (+dat.); trattare qualcuno in un certo modo (+dat. e avv.)
Parte del Discorso: 
verbo: deponente
Gruppo Semantico: 
Governo e società
FREQUENCY RANK: 
104