χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην

LEMA DE BUSCA: 
χράομαι
DEFINIÇÃO: 
usar, experienciar, sofrer (+dat.); tratar algém de algum modo (+dat. e adv.)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: depoente
GRUPO SEMÂNTICO: 
Governo e Sociedade
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
104