χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην

Search Lemma: 
χράομαι
DEFINITION: 
use, experience, suffer (+dat.); treat someone in a certain way (+dat. and adv.)
Part of Speech: 
verb: deponent
SEMANTIC GROUP: 
Government and Society
FREQUENCY RANK: 
104