χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην

Search Lemma: 
χράομαι
DEFINITION: 
a folosi, a suferi, a cunoaşte (+dat.); a se purta cu cineva într-un anumit fel (+dat şi adv.)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: deponent
GRUP SEMANTIC: 
Guvernare şi societate
FREQUENCY RANK: 
104