χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην

Hasło: 
χράομαι
Definicja: 
używać, doświadczać, doznawać (+dat.); traktować kogoś w pewien sposób (+dat. i adv.)
Część mowy: 
Czasownik: deponens
Grupa semantyczna: 
Państwo i społeczeństwo
Frekwencja: 
104