φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην

Search Lemma: 
φράζω
DEFINITION: 
belirtmek, izah etmek, buyurmak; (mid. and pass.) -hakkında düşünmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω dişsil gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Yazma ve Konuşma
FREQUENCY RANK: 
504