φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην

LEMA DE BUSCA: 
φράζω
DEFINIÇÃO: 
dizer, declarar; (méd. e pass.) pensar (sobre)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical dental
GRUPO SEMÂNTICO: 
Escrever e Falar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
504