φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην

Search Lemma: 
φράζω
DEFINITION: 
tell, declare; (mid. and pass.) think (about)
Part of Speech: 
verb: -ω dental stem
SEMANTIC GROUP: 
Writing and Talking
FREQUENCY RANK: 
504