φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην

Hasło: 
φράζω
Definicja: 
mówić, deklarować; (med. and pass.) myśleć, przypuszcząć, że
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat zębowy
Grupa semantyczna: 
Pisanie i mówienie
Frekwencja: 
504