φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην

Search Lemma: 
φράζω
DEFINITION: 
Raccontare, dichiarare; (medio e passive) pensare (a)
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in dentale
Gruppo Semantico: 
Scrittura e conversazione
FREQUENCY RANK: 
504