πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

Search Lemma: 
πείθω
DEFINITION: 
ikna etmek, kandırmak; (mid.& pass.) ikna olmak, boyun eğmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω dişsil gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Yazma ve Konuşma
FREQUENCY RANK: 
193