πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

Search Lemma: 
πείθω
DEFINITION: 
persuade, win over; (mid. and pass.) obey, believe in, trust in (+dat.)
Part of Speech: 
verb: -ω dental stem
SEMANTIC GROUP: 
Writing and Talking
FREQUENCY RANK: 
193