πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

Hasło: 
πείθω
Definicja: 
przekonywać, zjednywać; (med. i pass.) być posłusznym, wierzyć, zaufać (+dat.)
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat zębowy
Grupa semantyczna: 
Pisanie i mówienie
Frekwencja: 
193