πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

LEMA DE BUSCA: 
πείθω
DEFINIÇÃO: 
persuadir, convencer; (méd. e pass.) obedecer, acreditar, confiar em (+dat.).
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical dental
GRUPO SEMÂNTICO: 
Escrever e Falar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
193