πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

Search Lemma: 
πείθω
DEFINITION: 
Persuadere, conquistare; (medio e passivo) obbedire, credere, fiducia in (+dat.)
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in dentale
Gruppo Semantico: 
Scrittura e conversazione
FREQUENCY RANK: 
193