πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

Search Lemma: 
πείθω
DEFINITION: 
a convinge, a învinge; (med şi pas.) a asculta, a crede în, a avea încredere (+dat.)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina dentală
GRUP SEMANTIC: 
Scris şi vorbit
FREQUENCY RANK: 
193