παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχον

Search Lemma: 
παρέχω
DEFINITION: 
sağlamak, temin etmek, olanak sağlamak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω damaksıl gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Alma ve Verme
FREQUENCY RANK: 
235