παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχον

Search Lemma: 
παρέχω
DEFINITION: 
Fornire, presentare, offrire; consentire, concedere
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in palatale
Gruppo Semantico: 
Prendere e dare
FREQUENCY RANK: 
235