λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην

Search Lemma: 
λέγω
DEFINITION: 
söylemek, konuşmak, demek, anlatmak; (+inf.) -mesini söylemek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω damaksıl gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Yazma ve Konuşma
FREQUENCY RANK: 
15