λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην

Search Lemma: 
λέγω
DEFINITION: 
say, speak (of), recount; pick up, collect, count
Part of Speech: 
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP: 
Writing and Talking
FREQUENCY RANK: 
15