λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην

Search Lemma: 
λέγω
DEFINITION: 
a zice, a spune (despre), a povesti; a strânge, a număra
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcină palatală
GRUP SEMANTIC: 
Scris şi vorbit
FREQUENCY RANK: 
15