λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην

Search Lemma: 
λέγω
DEFINITION: 
dire, parlare (di), raccontare; raccogliere, contare
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in palatale
Gruppo Semantico: 
Scrittura e conversazione
FREQUENCY RANK: 
15