λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην

Hasło: 
λέγω
Definicja: 
mówić, powiedzieć, opowiadać; zbierać, policzyć
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Grupa semantyczna: 
Pisanie i mówienie
Frekwencja: 
15