λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην

LEMA DE BUSCA: 
λέγω
DEFINIÇÃO: 
dizer, falar (de), recontar; pegar, coletar, contar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical palatal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Escrever e Falar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
15