κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην

Search Lemma: 
κρατέω
DEFINITION: 
hakim olmak, egemen olmak; (+gen.) -in sahibi olmak, üstün gelmek, yenmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
İktidar ve Toplum
FREQUENCY RANK: 
298