κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην

Search Lemma: 
κρατέω
DEFINITION: 
Essere vittorioso, conquistare, regolare, superare, eccellere (+gen.)
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
Governo e società
FREQUENCY RANK: 
298