κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην

Search Lemma: 
κρατέω
DEFINITION: 
be victorious, conquer, rule, surpass, excel (+gen.)
Part of Speech: 
verb: contracted
SEMANTIC GROUP: 
Government and Society
FREQUENCY RANK: 
298