κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην

Search Lemma: 
κρατέω
DEFINITION: 
a fi victorios, a conduce, cuceri, a depăşi (+gen.)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: contras
GRUP SEMANTIC: 
Guvernare şi societate
FREQUENCY RANK: 
298